وروستي

لویدیځوال، د خپلو وضعي قوانینو سره په جګړه کې