وروستي

لی حجاج د حج په وخت کې د لوی اختر لمونځ نه کوي ؟