وروستي

«محمد» په انګلستان کې تر ټولو خوښ شوی نوم دی