وروستي

مسلمانو خويندو د لعنت ځايونو (آرايشکاه) څخه لرې ووسئ !