وروستي

منظور آیه 3 سوره نور از اینکه مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمیکند چیست؟