وروستي

منظو از اینکه “دنیا برای مؤمن زندان و برای کافر بهشت است” چیست؟