وروستي

موصل ښار د امریکایانو له بمبار مخکې او وروسته