وروستي

ميزان صرفي

ميزان صرفي

د ميزان صرفي په وسيله د کلماتو توازن تر سره کيږي تر څو د کلماتو اصلي او زيات شوي حروف او همدارنګه [...]

نوومبر 17, 2016 // 0 Comments