وروستي

): نهی شدید از شفیع قرار دادنِ الله در نزد مخلوق