وروستي

نړيوال کفري طاغوت فرعوني سياست غوره کړې دی