وروستي

هغه غذاوې چې د بدن دفاعی قوې(Anti Body)له پیاوړتیا سره مرسته کوي