وروستي

هغه ماشومان، چې په کوچنيوالي کې يې خبرې کړي دي!