وروستي

هغه چې له خوړو يې روژه وه او په غيبت يې ماته کړه