وروستي

هغه یو عادت چې د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی کوي