وروستي

(وداع رمضان) عزتمند مېلمه د تللو په درشل کې