وروستي

وضعیت ناگوار در شفاخانه‌های دولتی و نابسامانی شفاخانه‌های خصوصی