وروستي

ولې اهل کتاب له یوې مسلمانې جینۍ سره واده نشي کولې؟