وروستي

يهود او نصارا ولي خپلو اديانو ته د دعوت حق نلري ؟