وروستي

يوچينايي مسلمان د حج ادا کولو لپاره مکې مکرمې ته په بايسکل تللی