وروستي

يو نايجريايي ملياردر خپله مور له نوي “همر” موټر سره ښخه کړه