وروستي

ټولنیز ژوند څه ته وايي؟ او څنګه یې غوره کړو؟