وروستي

پاسپورت برای کارگران افغان در عربستان بزودی توزیع می‌شود