وروستي

په اسلامي خاوره باندې دغير اسلامي معبدونو دجوړولو حکم