وروستي

په اسلامې امت کې د ډیموکراسۍ ناوليې پايلې د سود او موسيقۍ رواجول