وروستي

په افغانستان کې د ديموکراسۍ ناخوالې او اهداف – قضايي نظام بدلول