وروستي

په حج كې هغه اصطـلاحات چې حاجې بايد ورباندې پوه وي