وروستي

په حج کې واجب شوی دم پخپل وطن کې جايز دی ؟