وروستي

په روژه کی ښځی سره نږدی شی او انزال یې وشي څه حکم دی ؟