وروستي

په روژه کې د غسل پر مهال د خولې او پوزې وینځل