وروستي

په شکر ویستلو سره نعمتونه لا زیاتیږی (واقعي داستان)