وروستي

په مدينه منوره کې د روضې پرته د نورو کومو ځايونو زيارت کول پکار دي ؟