وروستي

پېښور: ډیرې غوښو خوړلو ۱۷۰۰ کسان د روغتونو کړي