وروستي

ځوانه! که مېرمن غواړې دا شرطونه له ياده مه وباسه!