وروستي

چرا در اسلام گواهي يك مرد برابر با گواهي دو زن شمرده مي شود؟