وروستي

چرا همه آدمها به دنیا از دیدی متفاوت نگاه می‌کنند؟