وروستي

چک چکې وهل او د معلم د استقبال د پاره د زده کونکو پورته کيدل