وروستي

ښځه چې څومره ګاڼه ولري قرباني ورباندې واجبه ده ؟