وروستي

کابینه افغانستان: کار وزرا تا فیصلۀ ستره محکمه ادامه یابد