وروستي

که تروريزم ته نوی تعريف ونه شي دنيا به تباه کړي