وروستي

که د نجلی د پېغلتوب يا بکارت پرده نه وي د شريعت حکم څه دی ؟