وروستي

که عمره کوونکی له حرم شريف څخه احرام وتړي دم ورباندې واجبيږي ؟