وروستي

که له ګنجی کیدو ویریږئ؛ دغه خواړه مه هیروئ