وروستي

که په حج قِران کې د عمرې وروسته احرام مات کړي