وروستي

که ښځه په حج کې حايضه شي حج به څنګه ادا کوي ؟