وروستي

کوژدن مې زما له دعوتي او سیاسي چارو ویره لري