وروستي

1- ایا فرقه ای بنام وهابیت وجود دارد؟ 2- منظور از سلفیها چیست؟