وروستي

windows 7 او windows 8 کی بو ویب سایټ بند(block) کړی.